تبلیغات




رؤیای پرواز - تبعید
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

تبعید


دشوار ترین شكنجه این بود كه ما 
یك یك به درون خویش تبعید شدیم

#شفیعی كدكنی


نسرین ،6 شهریور 95، ساعت:09:44 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif