تبلیغات
رؤیای پرواز - به خشونت خانگی پایان دهید
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

به خشونت خانگی پایان دهید


امروز گل دریافت کردم. نه تولدم بود و نه روز خاص دیگری.
دیشب اولین درگیری مان اتفاق افتاد و او حرفهای بدی زد که خیلی مرا آزرد. میدانم که حتما متاسف است،برای همین امروز برایم گل فرستاده.
امروز گل دریافت کردم.
نه سالگرد ازدواج مان بود نه روز خاص دیگری.
دیشب او مرا به سوی دیوار پرتاپ کردو شروع کرد به فشردن گلویم.مثل یک کابوس بود، نمیتوانم باور کنم که حقیقت دارد.امروز صبح دردمند و زخمی از خواب برخواستم.میدانم حتما متاسف است،برای همین امروز برایم گل فرستاده.
امروز گل دریافت کردم.
نه روز مادر بود و نه روز خاص دیگری.
دیشب مرا زد و این بار بدتر از همیشه بود.اگر ترکش کنم چه؟چطور از پس نگهداری از فرزندانم برآیم؟پول چطور؟ از او میترسم و از ترک کردنش وحشت دارم.اما میدانم که حتما متاسف است، برای همین امروز برایم گل فرستاده.
امروزهم گل دریافت کردم.
خیلی زیاد.امروز روز خاصی بود،روز خاک سپاری ام.
دیشب بالاخره مرا کشت.تا سر حد مرگ زدم.فقط اگر میتوانستم کمی شجاع و محکم باشم و ترکش کنم امروز دیگر گلی دریافت نمیکردم.

#به_خشونت_خانگی_پایان_دهید.


نسرین ،19 شهریور 95، ساعت:11:20 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif